Privacy Policy

POLITIKA PRIVATNOSTI OVOG VEB-SAJTA

Informacije u vezi sa regulativom EU 2016/679 („GDPR“)

 

Poštovani korisnici, na ovoj stranici vas obaveštavamo o obradi ličnih podataka koja se odvija tokom kretanja po veb-sajtu kojim upravlja AMIGOS CAFFÈ S.N.C. u vlasništvu Mingardi Severino i Arianna & C., što predstavlja informacije u vezi sa članom 13 regulative EU 2016/679 (GDPR) koja se odnosi na one koji koriste veb usluge koje pruža AMIGOS CAFFÈ S.N.C.

Ove informacije se odnose isključivo na ovaj veb-sajt i ne odnosi se na druge veb-sajtove do kojih preko njega možete doći prateći linkove.

 

KO SMO MI: „STRANA ODGOVORNA ZA OBRADU“

Strana odgovorna za obradu je preduzeće AMIGOS CAFFÈ S.N.C. u vlasništvu Mingardi Severino i Arianna & C, sa sedištem na adresi 34015 – MUGGIA (TS), Strada delle Saline n. 3 – Zona Industriale delle Noghere.

Kontakt podaci su sledeći: Tel: +39 040 9235052; E-adresa: info@amigoscaffe.com

 

LIČNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I NAMENA OBRADE

Podaci o navigaciji   

Informatički sistemi i softverske procedure koji se koriste za rad ovog veb-sajta sakupljaju neke od ličnih podataka čiji prenos se podrazumeva usled korišćenja internet komunikacionih protokola.

U ovu kategoriju podataka spadaju IP adresa ili imena domena računara i terminala koje korisnici koriste, adrese sa oznakama URI/URL (Uniform Resourse Identifier/Locator) zahtevanih resursa, vreme zahteva, način korišćenja navedenog zahteva serveru, dimenziju datoteke dobijene u odgovoru, numerička šifra koja naznačava stanje odgovora koji šalje server (uspešno, greška i sl.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sistem i informatičko okruženje korisnika.

Takvi podaci, koji su neophodni za rad veb usluga, obrađuju se i u sledeće namene:

– dobijanje statističkih informacija o korišćenju usluga (najposećenije stranice, broj posetioca u određenom vremenskom periodu ili na dan, geografsko poreklo posetioca i slično);

– kontrolisanje ispravnog rada usluga koje se nude.

Podaci o navigaciji se ne čuvaju duže od sedam dana i brišu se odmah nakon njihovog sakupljanja (osim u slučajevima ispravljanja prestupa od strane sudskih tela).

Podaci koje dostavlja korisnik

Opcionalno, eksplicitno i dobrovoljno slanje poruka na kontakt adrese objavljene na veb-sajtu, kao i popunjavanje i prosleđivanje obrazaca na veb-sajtu, obuhvataju sakupljanje kontakt podataka pošiljaoca koji su neophodni za odgovaranje, kao i svih ličnih podataka sadržanih u porukama.

Posebne informacije su objavljene na stranicama veb-sajta predviđene za pružanje odgovarajućih usluga uz eventualni zahtev za saglasnost za obradu.

Obaveštavamo vas da uopšteno strana odgovorna za obradu podataka obrađuje lične podatke korisnika u sledeće namene:

1. obezbeđivanje narudžbina i aktivnosti povezanih sa uslugom e-trgovine (obuhvata sve aktivnosti povezane sa prodajom, uslugama prodaje i postprodajnih usluga, na primer, administrativnih aktivnosti, računovodstva, upravljanje odnosima sa klijentima i slično);

2. upravljanje plaćanjem, koje obuhvata kontrolu zaštite od prevare u slučaju plaćanja kreditnom karticom;

3. upravljanje zahtevima korisnika: tehnički zahtevi komercijalnog tipa u vezi sa statusom toka narudžbina i sekundarni zahtevi za informacije (informacije, pitanja, komunikacija ili povratne informacije korisnika) čak i putem korisničke službe koja se obavlja putem telefona;

4. slanje periodičnih biltena sa informativnim, promotivnim i/ili reklamnim materijalom u vezi sa uslugama koje se nude uz vašu prethodnu saglasnost;

5. upravljanje učešćem u promocijama i druge inicijative koje se organizuju putem veb-sajta;

6. ispunjavanje zakonskih, regulativnih i propisnih obaveza (koje obuhvataju propise u vezi sa reciklažom), kao i za zaštitu prava u sudskim ustanovama.

 

Vaši lični podaci mogu da se obrađuju i u cilju slanja reklamnog materijala i direktnog marketinga ili za druga komercijalna obaveštenja, čak i putem elektronske pošte. Ako se reklamiranje odnosi na proizvode povezane sa onim koje ste već kupili, možete ga dobiti na e-adresu čak i bez izražene saglasnosti (takozvani Soft Spam), pod uslovom da niste odbili takvo korišćenje prilikom navođenja e-adrese ili u naknadnim prilikama. Vaša saglasnost je obavezna za prijem reklamnih e-poruka u vezi sa proizvodima i uslugama koji ne spadaju u kategoriju proizvoda koje ste već kupili.

 

Podaci dobavljeni putem društvenih mreža

Ako se korisnik poveže sa stranicom preduzeća na društvenoj mreži putem prijavljivanja (tj. putem naloga za društvenu mrežu), preduzeće može preuzeti podatke koji su objavljeni na toj društvenoj mreži, čak i podešavanja privatnosti koje je postavio korisnik (npr. informacije sadržane u porukama/objavama u cilju odgovaranja na zahteve za informacije ili pomoć, slike ili informacije izvučene iz objavljenog profila). Informacije u vezi sa obradom podataka specifične za platformu društvene mreže su dostupne u okviru samih društvenih mreža (npr. https://www.facebook.com/privacy/explanation).

 

DRUŠTVENA MREŽA

Ovaj veb-sajt možda koristi takozvane dodatne komponente za društvene mreže. Dodatne komponente za društvene mreže su posebni instrumenti koji omogućavaju umetanje funkcija društvene mreže direktno na veb-sajt (npr. funkcija „Sviđa mi se“ mreže Facebook).

Sve dodatne komponente društvenih mreža prisutne na veb-sajtu su označene odgovarajućim logotipom vlasnika platforme društvene mreže (npr. Facebook, Google, Twitter, Linkedin).
Prilikom posete stranici našeg veb-sajta i ostvarivanja interakcije sa dodatnom komponentom (npr. klik na dugme „Sviđa mi se“) ili ostavljanja komentara, odgovarajuće informacije se prenose iz pregledača direktno na platformu društvene mreže i u njemu se pamte. Informacije o nameni, tipu i načinu sakupljanja, obrade, korišćenja i čuvanja ličnih podataka od strane platforme društvene mreže, kao i način za ostvarivanje ličnih prava potražite u politici privatnosti samih društvenih mreža

Facebook: Informacije: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: Informacije: https://support.twitter.com/articles/20170514

LinkedIn: Informacije: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

KOLAČIĆI

Preporučuju se informacije u vezi sa kolačićima.

 

ZAKONSKA OSNOVA ZA OBRADU

Kompanija može da obrađuje navedene lične podatke i bez određene saglasnosti, osim kada se zahtevaju za popunjavanje određenih obrazaca, dokle god je zakonska osnova za zakonsko pravo na obradu saglasna sa izvršavanjem predugovornih mera prihvaćenih na zahtev interesne strane (npr. zahtev za informacije putem e-pošte), kao i ostvarivanje zakonskog interesa kompanije za pokretanje i realizaciju statutarnih ciljeva.

Osim navedenog za podatke o navigaciji, korisnik ima slobodu da navede svoje lične podatke, ali nedostatak pružanja informacija može da onemogući dobijanje onoga što se zahteva i da onemogući kompaniji da ispuni zahteve.

 

NAČIN OBRADE

Podaci se uvršćuju u banku elektronskih podataka i/ili se čuvaju u papirnim arhivama.

Podaci nisu podređeni automatskom procesu odlučivanja niti se izvršava bilo kakvo profilisanje.

 

PRIMAOCI PODATAKA

Lične podatke mogu da saznaju saradnici i radnici kompanije, kao i subjekti ovlašćeni za obradu koji su dobili odgovarajuća uputstva.

Podaci mogu da se prenose spoljnim subjektima (npr. kompanijama koje upravljaju veb platformama, pridruženim kompanijama, spoljnim savetnicima, dobavljačima i slično) u prethodno navedene namene u slučajevima kada je to neophodno. Ti subjekti rade kao nezavisna odgovorna strana ili se označavaju kao strana odgovorna za obradu.

 

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Kompanija će čuvati podatke isključivo tokom perioda neophodnog za realizaciju prethodno navedenih ciljeva, kao i u cilju izvršavanje eventualnog neophodnog pristupa i vraćanja podataka. Obrađeni podaci koji se koriste za bilo koju ugovornu odredbu mogu da se čuvaju tokom celog trajanja ugovora, kao i tokom narednih 10 godina u cilju provere eventualnih zaostalih obaveza ili u skladu sa zakonskim obavezama (npr. računovodstvenu dokumentaciju). Nakon 24 meseca od prikupljanja (7 dana za podatke o navigaciji), u slučaju kada ne postoje dodatne potrebe za kontaktom ili obaveze čuvanja, podaci sakupljeni za druge namene se brišu.

 

PRAVA INTERESNE STRANE

Među priznatim pravima su i sledeća:

  • zahtevanje pristupa svojim ličnim podacima i informacijama u vezi sa njima; ispravljanje netačnih podataka ili uvrstavanje nekompletnih podataka; brisanje ličnih podataka (nakon potvrde jednog od uslova naznačenih u članu 17, stavka 1 propisa GDPR i po pitanju izuzetaka predviđenih stavkom 3 istog člana); ograničavanje obrade ličnih podataka (po ostvarivanju jednog od mogućih slučajeva naznačenih u članu 18, stavka 1 propisa GDPR);
  • u slučajevima u kojima zakonsku osnovu za obradu predstavlja ugovor ili saglasnost i kada se to izvršava automatskim sredstvima, zahtevanje i dobijanje ličnih podataka u strukturnom i čitljivom formatu za automatski uređaj, čak i u cilju prenosa tih podataka drugoj strani odgovornoj za obradu (takozvano pravo na prenos ličnih podataka);
  • opoziv saglasnosti za obradu ličnih podataka u svakom trenutku u određenim slučajevima koji to obuhvataju;
  • opoziv saglasnosti u svakom trenutku, samo u slučajevima u kojima se obrada zasniva na saglasnosti za jednu namenu ili više njih i koja se odnosi na opšte lične podatke (npr. datum i mesto rođenja ili mesto boravka), kao i određene kategorije podataka (npr. podaci koji otkrivaju zdravstveno stanje ili seksualno opredeljenje). Obrada koja se zasniva na saglasnosti i koja se izvrši pre opoziva saglasnosti je zakonski punopravna.

U skladu sa navedenim namenama, nakon zahtevanja prekida obrade i prijema obaveštenja putem e-pošte od kompanije, interesna strana ima mogućnost da zahteva povratne informacije od prethodno navedenih kontakata.

 

PRAVO NA ŽALBU

Ako interesna strana smatra da je došlo do kršenja prava prilikom obrade ličnih podataka, može da uloži žalbu nadzornom telu u mestu u kom trenutno boravi, radi ili u kom se potvrdi navodno kršenje prava. U Italiji može da uloži žalbu pri Ustanovi za zaštitu podataka.